Statut Zaklade

Na temelju članka 13. stavka 1. točka 2. i članka 18. Zakona o zakladama i fundacijama («Narodne novine» broj 36/95 i 64/01) i rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu, o odobravanju osnivanja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i određivanju njenog upisa u Zakladni upisnik Klasa:UP/I-230-01/06-01/0005, Urbroj: 515-03/03-06-6 od 12.05.2006. godine, upraviteljica Zaklade predložila je:

S T A T U T
ZAKLADE ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: ime i sjedište Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada); podaci o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krug osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja Zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i o odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju, te na naknadu troškova; odredbe o podnošenju izvješća o radu i o polaganju računa Središnjem državnom uredu za upravu i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade; odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Središnjeg državnog ureda za upravu, te odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

Članak 2.
Ime Zaklade je: «Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva«.
Zaklada može, zajedno sa imenom na hrvatskom jeziku, koristiti ime u prijevodu na talijanskom jeziku.
Ime Zaklade u prijevodu na talijanskom jeziku glasi: «Fondazione per la promozione del partenariato e dello svilupo della societa civile».
Sjedište Zaklade je u Puli.
Zakladna uprava donosi odluku o adresi i promjeni adrese zaklade.

Članak 3.
Zaklada je osnovana sa temeljnom svrhom poticanja partnerstva i razvoja civilnog društva u Istarskoj županiji.
Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Zaklada pruža informacijsku, stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, unapređenje demokratske institucije društva, kao i druge programe kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.
Osnivač Zaklade je Istarska županija, Pazin, Dršćevka 1 : (u daljnjem tekstu: Zakladnik) i to Odlukom Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 023-01/05-01/39, Urbroj:2163/1-01/04-05-4 od 19. prosinca 2005. godine.
Središnji državni ured za upravu rješenjem Klasa: UP/I-230-01/06-01/0005, Urbroj: 515-03/03-06-6 od 12. svibnja 2006. godine odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 96).

Članak 4.
Zaklada ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm s obodno ispisanim tekstom: «Zaklada zapoticanje partnerstva i razvoja civilnog društva», a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade sa stiliziranim oblikom Istre.

Članak 5.
Zaklada je pravna osoba.

Članak 6.
Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezina osnivanja sastoji se od osnivačkog uloga od 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna).
Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.
Osim imovine navedene u stavku 1. ovog članka, sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine u skladu sa člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 7.
Svrha zaklade je poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u Istarskoj županiji.

Članak 8.
Zaklada je namijenjena građanima, udrugama građana u Istarskoj županiji, oblicima mjesne samouprave u Istarskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije.
Sredstva Zaklade koristiti će se u svrhu ostvarivanja navedenih aktivnosti temeljem planiranih godišnjih proračuna koje će Zakladna uprava Zaklade prihvatiti u svojim godišnjim programima.
Potpora iz sredstava Zaklade odobrava se na slijedeći način:
– Zakladna uprava objaviti će godišnje javni poziv za dodjelu potpora,
– prijave za potpore procijeniti će Zakladna uprava, te odrediti prioritete,
– mjerila i način dodjele potpore utvrdit će se Pravilnikom o mjerilima i postupku za dodjelu potpore,
sa osobom kojoj je dodijeljena potpora zaključit će se Ugovor o dodjeli potpore.

Članak 9.
Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji jedinice lokalne samouprave, pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladna uprava i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju Zaklade, ovim Statutom te drugim aktima Zaklade.
Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:
a) pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 500 EUR-a,
b) fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 50 EUR-a.
Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

Članak 10.
Tijela Zaklade su:
1. Zakladna uprava
2. Upravitelj/ica Zaklade

Članak 11.
Zakladna uprava ima predsjednika/icu i četiri (4) člana/ice koje imenuje Zakladnik na vrijeme od 4 godine.
Zakladna uprava:
– donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,
– donosi Poslovnik o radu Zakladne uprave,
– donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte Zaklade,
– donosi odluke o dodjeli potpore ili daje suglasnost na odluke drugih tijela Zaklade o dodjeli potpora,
– upravlja i nadzire vođenje Zaklade,
– utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
– podnosi izvješća o radu i polaže račun Središnjem državnom uredu za upravu i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,
– upravlja imovinom Zaklade,
– odlučuje o korištenju imovine Zaklade,
– donosi Pravilnik o izobrazbi zaposlenika Zaklade
– donosi Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Zaklade
– donosi Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Zaklade.

Članak 12.
Zakladnik može opozvati članove Zakladne uprave zbog opetovanog neopravdanog nesudjelovanja u radu Zakladne uprave, neizvršavanja povjerenih obveza te trajnije nesposobnosti za rad.
Zakladnik će razriješiti člana Zakladne uprave ako član svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako se utvrdi da ima profesionalne ili imovinske interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade.
Osobe predviđene za članove zakladnih tijela moraju za postavljanje dati svoju prethodno javno ovjerenu suglasnost, moraju biti poslovno sposobne i dostojne povjerenja s obzirom na svoju stručnost, prethodni rad i vladanje te ne mogu pripadati osobama kojima su namijenjene koristi zaklade.
Zakladna uprava i svaki njen član odgovara za svoj rad Zakladniku.

Članak 13.
Sjednice Zakladne uprave održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik/ica Zakladne uprave.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna natpolovična većina članova Zakladne uprave, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Zakladne uprave.
Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

Članak 13.a
Član Zakladne uprave ili drugog tijela Zaklade ne može glasovati, odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, niti o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje ili u kojoj ima imovinski interes.

Članak 14.
Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na nagradu za rad i pravo na naknadu troškova ukoliko prihodi koje Zaklada ostvaruje to dopuštaju.
Pravo na nagradu za rad i pravo na naknadu troškova urediti će se Pravilnikom o nagradi za rad i naknadi troškova u tijelima Zaklade.
Pravo na izobrazbu zaposlenika uredit će se Pravilnikom o izobrazbi zaposlenika Zaklade.

Članak 15.
Zakladna uprava dužna je do 01. ožujka tekuće godine podnijeti Središnjem državnom uredu za upravu, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju zaključni račun za proteklu kalendarsku godinu.
Zakladna uprava dužna je do 01. ožujka tekuće godine podnijeti izvješće o radu Županijskoj skupštini Istarske županije.
Zaključni račun mora sadržavati pregled prihoda i rashoda Zaklade u proteklom obračunskom razdoblju, te stanje imovine Zaklade.

Članak 16.
Imovinom Zaklade mora se upravljati po načelima dobrog gospodarenja.
Ukoliko bi Zaklada sklopila pravne poslove opterećenja ili otuđenja nekretnina i posebno vrijednih pokretnina koje čine imovinu Zaklade, Zakladna uprava je prije sklapanja istih dužna pribaviti suglasnost odnosno odobrenje Ministarstva financija.

Članak 17.
Upravitelja/icu zaklade imenuje i razrješava župan Istarske županije kao predstavnik Zakladnika.
Mandat upravitelja/ice zaklade traje četiri (4) godine.
Upravitelj/ica Zaklade:
– zastupa Zakladu u pravnom prometu bez ograničenja, a u okviru njezine djelatnosti,
– provodi odluke Zakladne uprave,
– vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Zakladne uprave,
– predlaže Zakladnoj upravi godišnji proračun,
– podnosi izvješća Zakladnoj upravi o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
– sastavlja izvještaje Zakladnoj upravi,
– priprema sve odluke koje donosi Zakladna uprava.

Članak 18.
Tajnik/ica Zaklade brine o poslovanju Zaklade, te o pravodobnom izvršavanju odluka Zakladne uprave.
Tajnika/icu imenuje upravitelj/ica Zaklade.
Upravitelj/ica Zaklade može opozvati tajnika/icu Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 12. ovog Statuta.
Zaklada će donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zaklade, kojim će definirati unutarnji ustroj Zaklade sa svima pojedinostima Zaklade u skladu sa odredbama Statuta.

Članak 19.
Statut je temeljni opći akt Zaklade, te svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Zakladna uprava.

Članak 19.a
Rješenje ministarstva o odobrenju promjena statuta te odluku o izmjeni sjedišta Zaklade Zakladna uprava obvezna je dostaviti Zakladniku na znanje.

Članak 20.
Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.
U slučaju prestanka Zaklade imovina Zaklade pripada osnivaču Zaklade.

Članak 21.
Zakladna tijela i njihove članove prvi će put na prijedlog upravitelja Zaklade postaviti Središnji državni ured za upravu.

Članak 22.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu.

 

____________________________

PROČIŠĆENI TEKST ZAKLADE obuhvaća:
Statut Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Broj: 01/2006, Pula, 28.07.2006. (Broj rješenja: KLASA: UP/I-230-01/06-01/0029, URBROJ: 515-03/3-06-3 od 4.10.2006.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade od 24.12.2007., KLASA: 011/07/UPR/03, URBROJ: 2138417-07-42 (Broj rješenja: KLASA: UP/I-230-01/08-01/0002, URBROJ: 515-03/3-08-3 od 8.04.2008.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade od 13.08.2013., KLASA: 011/13/UPR/03, URBROJ: 2138417-13-101 (Broj rješenja: KLASA: UP/I-230-01/13-01/35, URBROJ: 515-03-02-01/4-13-2 od 24.10.2013.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade od 25.04.2014., KLASA: 011/14/UPR/03, URBROJ: 2138417-14-12 (Broj rješenja: KLASA: UP/I-230-01/14-04/5, URBROJ: 515-03-02-01/2-14-2 od 13.05.2014.)