Statut Zaklade

Na temelju članka 28. Zakona o zakladama („NN“ br. 106/18, 98/19), Statuta Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (Broj:01/2006 od 28.07.2006.), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade (KLASA:011/07/UPR/03, URBROJ: 2138417-07-42 od 24.12.2007.), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade (KLASA:011/13/UPR/03, URBROJ:2138417-13-101 od 13.08.2013.), te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade (KLASA:011/14/UPR/03, URBROJ:2138417-14-12 od 25.04.2014.), Zakladna uprava Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva na svojoj 35. sjednici održanoj dana 15.10.2021. donosi:

 

S T A T U T

ZAKLADE ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, ustrojstvo, djelatnost, imovina, javnost djelovanja, statusne promjene i prestanak rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu Zaklada).

 

Članak 2.

Ime Zaklade je: „Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile“.

Zaklada može, na društvenim mrežama i neformalnom komuniciranju, koristiti skraćeni naziv „Zaklada Istra - Fondazione Istria“.

Sjedište Zaklade je u Puli.

Zakladna uprava donosi odluku o adresi i promjeni adrese zaklade.

 

Članak 3.

Zaklada je osnovana sa temeljnom svrhom poticanja partnerstva i razvoja civilnog društva u Istarskoj županiji.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža informacijsku, stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, unapređenje demokratske institucije društva, kao i druge programe kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

Osnivač Zaklade je Istarska županija–Regione Istriana, Pazin, Dršćevka 1, (u daljnjem tekstu: Zakladnik) i to Odlukom Županijske skupštine Istarske županije KLASA:023-01/05-01/39, URBROJ:2163/1-01/04-05-4 od 19. prosinca 2005. godine. Središnji državni ured za upravu rješenjem KLASA:UP/I-230-01/06-01/0005, URBROJ:515-03/03-06-6 od 12. svibnja 2006. godine odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 96).

 

Članak 4.

Zaklada ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm s obodno ispisanim tekstom: „Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile“, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade sa stiliziranim oblikom Istre.

 

Članak 5.

Zaklada je pravna osoba.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezina osnivanja sastoji se od osnivačkog uloga od 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna).

Osnovna imovina ne smije se umanjiti, osim ukoliko se time osigurava ispunjenje svrhe i postojanja Zaklade, o čemu daje suglasnot Zakladna uprava.

Imovinu Zaklade čini osnovna imovina navedena u aktu o osnivanju Zaklade i druga imovina koju je Zaklada stekla od svoje imovine, donacija, dobrovoljnih priloga, savjetodavnih usluga, gospodarske djelatnosti i drugih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom i Zakonom o zakladama.

Radi stjecanja imovine Zaklada može organizirati određene aktivnosti: humanitarne akcije, dobrotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina te ostale slične aktivnosti.

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Zaklade koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Zaklade i provođenja djelatnosti Zaklade.

 

Članak 6.

Zaklada se može pripojiti drugoj zakladi, spojiti s jednom ili više zaklada ili podijeliti na dvije ili više zaklada, u skladu s ovim Zakonom, aktom o osnivanju i statutom zaklade.

Odluku o pripajanju, spajanju ili podjeli zaklade donosi Zakladnik na prijedlog zakladne uprave.

 

Članak 7.

Radi što potpunijeg informiranja javnosti Zaklade o svom radu, zaklada izrađuje izvješća, te može izdavati svoje službeno glasilo. Aktima Zaklade uprave uređuju se pitanja vezana uz izdavanje službenog glasila Zaklade.

Zaklada može koristiti i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranja (web stranicu, publikacije, knjige, informativne filmove, videozapise, dijapozitive, fotografije, biltene, letke, plakate i drugi tiskani materijal).

Zaklada obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima tijela Zaklade, a poglavito onih koji se odnose na izvršavanje svrhe Zaklade.

 

II. SVRHA ZAKLADE, UPORABA NJENIH PRIHODA

 

Članak 8.

Svrha zaklade je poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u Istarskoj županiji.

 

Članak 9.

Zaklada je namijenjena građanima, udrugama građana u Istarskoj županiji, oblicima mjesne samouprave u Istarskoj županiji te jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije.

Sredstva Zaklade koristiti će se u svrhu ostvarivanja navedenih aktivnosti temeljem planiranih godišnjih proračuna koje će Zakladna uprava Zaklade prihvatiti u svojim godišnjim programima.

Potpora iz sredstava Zaklade odobrava se na slijedeći način:

 • Zakladna uprava donosi kalendar objave natječaja Zaklade temeljem kojeg se objavljuju planirani natječji za dodjelu potpora,

 • o dodjeli potpora odlučuje Zakladna uprava temeljem prijedloga procjenjivačkog tijela,

 • mjerila i način dodjele potpore utvrdit će se Pravilnikom o mjerilima i postupku za dodjelu potpore,

 • sa osobom kojoj je dodijeljena potpora zaključit će se Ugovor o dodjeli potpore.

 

III. ZAKLADNA TIJELA

 

Članak 10.

Tijela Zaklade su:

 1. Zakladna uprava,

 2. Upravitelj/ica Zaklade.

 

Članak 11.

Zakladom upravlja Zakladna uprava.

Zakladna uprava ima predsjednika/icu i 4 (četiri) člana/ice koje imenuje Zakladnik na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Zakladna uprava:

 • donosi Statut, te izmjene i dopune statuta Zaklade,

 • donosi Poslovnik o radu Zakladne uprave,

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu,

 • donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte Zaklade,

 • donosi odluke o dodjeli potpore ili daje suglasnost na odluke drugih tijela Zaklade o dodjeli potpora,

 • upravlja i nadzire vođenje Zaklade,

 • upravlja imovinom Zaklade,

 • odlučuje o načinu korištenju imovine Zaklade,

 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Zaklade

 

Članak 12.

Imovinom Zaklade mora se upravljati po načelima dobrog gospodarenja.

Ukoliko bi Zaklada sklopila pravne poslove opterećenja ili otuđenja nekretnina i posebno vrijednih pokretnina koje čine imovinu Zaklade, Zakladna uprava je prije sklapanja istih dužna pribaviti suglasnost odnosno odobrenje Ministarstva financija.

 

Članak 13.

Zakladnik može opozvati članove Zakladne uprave zbog opetovanog neopravdanog nesudjelovanja u radu Zakladne uprave, neizvršavanja povjerenih obveza te trajnije nesposobnosti za rad.

Zakladnik će razriješiti člana Zakladne uprave ako član svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako se utvrdi da ima profesionalne ili imovinske interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade.

Osobe predviđene za članove zakladnih tijela moraju za postavljanje dati svoju prethodno javno ovjerenu suglasnost, moraju biti poslovno sposobne i dostojne povjerenja s obzirom na svoju stručnost, prethodni rad i vladanje te ne mogu pripadati osobama kojima su namijenjene koristi zaklade.

Zakladna uprava i svaki njen član odgovara za svoj rad Zakladniku.

 

Članak 14.

Sjednice Zakladne uprave održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik/ica Zakladne uprave.

Sjednica se može održati ukoliko je nazočna natpolovična većina članova Zakladne uprave, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Zakladne uprave.

Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na službenim Internet stranicama Zaklade.

 

Članak 15.

Član upravnog odbora ili drugog tijela zaklade ne smije odlučivati o pitanjima u kojima on ili s njim povezane osobe imaju imovinski interes.

Pod povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, životni partner,srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik, partner-skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članomupravnog odbora ili drugog tijela zaklade, osim kad se odlučuje o pitanjima ostvarivanja općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

 

Članak 16.

Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na nagradu za rad i pravo na naknadu troškova ukoliko prihodi koje Zaklada ostvaruje to dopuštaju.

 

Članak 17.

Upravitelj/ica Zaklade:

 • zastupa Zakladu

 • odgovoran/na je za zakonitost rada Zaklade,

 • vodi poslove zaklade sukladno odlukama Zakladne uprave,

 • podnosi Zakladnoj upravi prijedlog planskih i izvještajnih dokumenata (godišnji proračun i plan rada za slijedeću godinu, te izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu)

 • priprema prijedloge odluka za Zakladnu upravu,

 • provodi odluke koje donosi Zakladna uprava,

 • donosi pravilnike, poslovnike i druge pojedinačne akte kojima se uređuje organizacija rada Zaklade te provedba aktivnosti a koje su u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Zaklade,

 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom o zakladama, drugim propisima i statutom zaklade koji nisu u nadležnosti drugih tijela zaklade.

 

Članak 18.

Upravitelja/icu zaklade imenuje i razrješava župan Istarske županije kao predstavnik Zakladnika.

Mandat upravitelja/ice zaklade traje četiri (4) godine.

 

Članak 19.

Upravitelj/ica je dužna cjelokupno financijsko poslovanje, računovodstveni sustav i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje, izvještavanje i računovodstvo Zaklade voditi sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Zakladna uprava dužna je do 01. ožujka tekuće godine podnijeti izvješće o radu Županijskoj skupštini Istarske županije.

Zaključni račun mora sadržavati pregled prihoda i rashoda Zaklade u proteklom obračunskom razdoblju, te stanje imovine Zaklade.

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 20.

Statut je temeljni opći akt Zaklade, te svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Zakladna uprava.

 

Članak 21.

Rješenje ministarstva o odobrenju promjena Statuta te odluku o izmjeni sjedišta Zaklade, Zakladna uprava obvezna je dostaviti Zakladniku na znanje.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

U slučaju prestanka Zaklade imovina se, u skladu s aktom o osnivanju ili statutom, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje zakladi iste ili slične svrhe, udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične ciljeve ili jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Ako se u slučaju prestanka zaklade iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom zaklade koji je zaklada odredila svojim aktom o osnivanju ili statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište zaklade.

 

Članak 21.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana odobrenja Nadležnog upravnog tijela.

 

KLASA: 021-01/21-1/6

URBROJ: 2138417/1-21-05

U Puli, 15.10.2021.

Predsjednk Zakladne uprave

Igor Macan, dipl.oecc