Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Zaklada je imenovala Službenicu za informiranje Lara Baranašić.
E-mail službenice za informiranje je lara.baranasic@civilnodrustvo-istra.hr .  

Zaklada javnost informira putem službene internetske stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti u svakom trenutku. Pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem posebnog zahtjeva službenici za informiranje. 

Zahtjev treba sadržavati:
1.    naziv i sjedište tijela kojem se zahtjev podnosi,
2.    podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
3.    ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija korisnici ostvaruju dostavom pripadajućeg obrasca (Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - dostupini u nastavku):

1.    elektroničkom poštom direktno službenici za informiranje 
2.    poštom ili osobno na adresu: Riva 8, 52 100 Pula

Naknada za pristup informacijama
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Zaklada ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene naknade. 
Naknada se obračunava sukladno odredbama Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Upitnik za samoprocjenu
Akcijskim planom Partnerstva za otvorenu vlast 2022.-2023., u okviru Mjere 1.3. Jačanje transparentnosti tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka i osiguravanje javnosti rada tijela javne vlasti, utvrđena je obveza provedbe samoprocjene i objave na mrežnim stranicama dokumenta samoprocjene o usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama za tijela javne vlasti. Izvršenje ove obveze prati Ured povjerenika za informiranje kontrolom mrežnih stanica tijela javne vlasti.

Upitnik za samoprocjenu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva možete preuzeti ovdje.

Zakonski okvir

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) 

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)  

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14)

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14)

 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

U nastavku možete preuzeti obrasce za ostvarenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Doc Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Doc Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Doc Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF) (.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDF) (.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF) (.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDF) (.csv)
 • ​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDF) (.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDF) (.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF) (.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (PDF)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF)