1. Novosti iz Zaklade
 2. Zaključci i preporuke sa Konferencije „Za mlade, sa mladima, uz mlade“ održane u Puli, 25.5.2015.

Zaključci i preporuke sa Konferencije „Za mlade, sa mladima, uz mlade“ održane u Puli, 25.5.2015.

Zaključci i preporuke sa Konferencije „Za mlade, sa mladima, uz mlade“ održane u Puli, 25.5.2015.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Savjet mladih grada Pule, Grad Pula i Istarska županija organizirali su konferenciju za mlade u Istri, na kojoj su se okupili uglavnom predstavnici Savjeta mladih, udruga mladih, učeničkih vijeća, predstavnika srednjih škola i studentskih udruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave i ostalih organizacija civilnog društva. Cilj ove konferencije bio je okupiti na jednom mjestu sve one koji imaju zajednički cilj, raditi i djelovati za boljitak života mladih.

Sveukupno je sudjelovalo 65 sudionika a predstavljali su slijedeće organizacije:

Savjet mladih Istarske županije, Savjet Mladih Grada Pule, Savjet mladih Grada Novigrada, Savjet mladih Općine Medulin, Savjet mladih Grada Poreča, Savjet mladih Grada Labina, Savjet mladih Grada Pazina, Savjet mladih Grada Buzeta, Savjet mladih Grada Vodnjana,

Udruga Alfa Albona Labin, Labin Art Express XXI, Udruga mladih Banjola "Frašker", Udruga mladih Medulina, udruga Balance, Start-Up udruga, Udruga Korak, Go Logos, Klub mladih IDSa, Kulturna udruga mladih "Fobija", Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Društvo naša djeca Pazin,

Predstavnici Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, predstavnici studentskih udruga: Udruga Alumni FET Pula, Studentska udruga Pula, ali i predstavnici srednjih škola: Medicinska škola Pula, Pazinski kolegij, Ekonomska škola Pula i osnovnih, odnosno predstavnici učeničkih vijeća O.Š. V. Nazora - Krnica, O.Š. Šijana – Pula, O.Š. Kaštanjer – Pula, O.Š. Stoja Pula.

Također, sudjelovali su i predstavnici Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Obiteljskog centra – podružnice Centra za socijalnu skrb Pazin i predstavnice Volonterskog centra Istra.

Gosti na konferenciji, koji su predstavili što oni rade i na koji način uspijevaju okupiti mlade i provoditi programe za mlade jesu bili predstavnici Mreže udruga Zagor iz Zaboka koji su prezentirali aktivnosti koje provode kroz udruge mladih, Centar za mlade te kako su radili i kako provode Regionalni Lokalni program za mlade, udruga Kombinat iz Rijeke predstavila je svoj projekt „ Čujemo s(v)e vidimo“ i pozvala sve prisutne da dođu na konferenciju mladih Primorsko goranske županije (konferencija za mlade „Neka se lokalni glasovi čuju“ organizirana je od strane Regionalnog Info centra za mlade UMKI Rijeka). Predstavnica Regionalnog Info centra UMKI predstavila je aktivnosti i web portal njihovog Info centra za mlade, a predstavnice društva KID Pina iz Kopra, njihove aktivnosti i projekte za mlade koje provode na međunarodnom nivou. Predsjednica Savjeta mladih Grada Labina i udruge Alfa Albona održali su uvodno predavanje o pravima, obvezama i mogućnostima Savjeta mladih te predstavili akademiju za članove Savjeta mladih, koja će se krajem ljeta održati u Tunarici, 17 km od Labina. Svim sudionicima se objasnilo što je to Lokalni program za mlade, zašto ga je potrebno raditi i na koji način je to moguće, te je napomenuto da je upravo otvoren natječaj  Ministarstva socijalne politike i mladih na kojem jedinice lokalne i regionalne samoupravu mogu ostvariti sredstva za njegovu izradu upravo za izradu Lokalnih programa za mlade. Također, dan je pregled svih natječaja na kojima se mogu dobiti sredstva za projekte mladih.

 

Na okruglom stolu “Zajedničko stvaranje uvjeta za boljitak mladih u Istri“ ali i za vrijeme trajanja cijele konferencije, kroz razgovor i raspravu došlo se do nekoliko zaključaka:

 1. Potrebno je osmišljavati i razvijati konkretne projekte kojima će se uključivati mladi, od edukacija do konkretnih akcija koje će zanimati mlade. Na tim projektima trebaju zajedno raditi razne udruge mladih, ustanove i općina i(ili) grad, a vrlo je važno je biti u trendu sa mladima i pratiti njihove potrebe kako bi edukacije bile što prilagođenije korisnicima. Proces cijeloživotnog učenja se potiče u svim europskim zemljama, kroz formalno, neformalno i informalno učenje i obrazovanje, tako da je važno te pojmove približiti mladima sinergijski i dosljedno na zajedničkim projektima, te je važno raditi na kvaliteti edukacija i metodologiji primjerenoj mladima.
 2. Važno je izraditi Lokalne programe za mlade, kako bi se kroz izradu istih uključili mladi, čule njihove potrebe te motivirali da se uključe u provedbu aktivnosti. Lokalni programi za mlade dio su nacionalne politike koja prati Nacionalni program za mlade te Eu strategiju za mlade, te se njima potiče kreiranje istih na svim razinama, od nacionalne do lokalne (regionalne, gradske i općinske). Svakako je važno, za izradu Lokalnih programa za mlade koristiti primjerenu metodologiju, s obzirom na veličinu općine ili grada, broj mladih i kapacitete te razvojnu politiku i političku spremnost donositelja odluka kako ne bi došlo do kontra-efekta.
 3. Potrebno je poticanje osnivanja i razvoja udruga mladih na području cijele Istre, trenutno ima gradova i općina gdje uopće nema udruga mladih. Udruge mogu biti i tematske: sportske, kulturne ili sl. koje će okupljati mlade koje zanima to područje djelovanja, te se preporuča djelovanje prema takvim postojećim udrugama a po pitanju sudjelovanja u politikama za mlade. Predlaže se svakako spajanje područja, odnosno ukoliko neke udruge imaju mogućnost i kapacitete, preporučljivo je djelovanje na području više općina (i)ili gradova. Važno je pružiti podršku novoosnovanim udrugama pri prikupljanju sredstava kako se ne bi opterećivali lokalni proračuni, kroz savjetovanja, mentoriranja i edukacije. Također, važno je poticati formiranje neformalnih skupina što za političku participaciju u savjetima (nije nužno da se svi sakupljaju u udruge a opet se mogu zastupati interesi mladih, ekonomski je jeftinije nije im potreban stalan prostor za djelovanje, nema birokracije, a neformalne skupine mladih se mogu financirati iz Erasmus+ programa punopravno kao i ostali oblici neprofitnih organizacija). Isto tako svakako je potrebno jačati kompetencije političkih pomladaka jer i oni zastupaju interese mladih, samo iz drukčije perspektive.
 4. Potrebno je nastaviti sa edukacijom članova Savjeta mladih i udruga mladih što i kako mogu prema općinama i gradovima, odnosno donosiocima odluka, kako zagovarati potrebna sredstva u proračunima ili podržavanje određenih projektnih ideja/inicijativa, ali i edukacija predstavnika izvršne vlasti (pročelnici, predsjednici gradskog/općinskog vijeća i dr. donositelji odluka važni za kvalitetno funkcioniranje procesa strukturiranog dijaloga). Preporuča se svim članovima Savjeta mladih da nakon ljetnih mjeseci prođu jednodnevnu obuku za članove savjeta mladih koju provodi Udruga gradova, na razini RH te Ljetnu akademiju, te da koriste druge mogućnosti za informiranje i samoedukaciju putem Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog, Agencije za mobilnost i programe EU te Ministarstvo socijalne politike i mladih. Sve informacije sažete su i mogu se pronaći na eupita.eu
 5. Potrebno je osmišljavati projekte i programe kojima će se provoditi aktivnosti uključivanja mladih u život zajednice kroz participativno odlučivanje, provoditi aktivnosti u osnovnim i srednjim školama na tu temu, kako bi se povećalo povjerenja mladih i njihovo samopouzdanje da mogu nešto učiniti. Stoga su vrlo važna učenička vijeća te gradska vijeća mladih u tom procesu jer su oni izravno uključeni u školski sustav te mogu služiti kao abasadori demokracije i demokratskog odlučivanja, mladi uvijek brže shvaćaju svoje vršnjake, nego „vanjske“ osobe. U tom segmentu, preporuča se školama otvorenosti prema organizacijama civilnog društva, te razvoj politika škola za poticanje mladih na stjecanje novih vještina i usvajanje novih znanja kroz izvannastavne aktivnosti (neformalne i informalne).
 6. Potrebno je povećati vidljivost, širiti informacije, provoditi konkretne aktivnosti i time kroz krajnje korisnike programa regrutirati nove mlade članove udruga, uz visoku transparentnost i javnost rada, te dosljednost pri diseminiranju informacija u javnosti
 7. Potrebno je osvještavati da je dugoročna održivost udruga mladih moguća uz profesionalni razvoj udruge, zapošljavanja mladih na projektima i programima
 8. Potrebno je omogućiti mladima infrastrukturu za okupljanje i provođenje aktivnosti za mlade, ali još je važnije podržavati i razvijati sadržaj za mlade u suradnji sa mladima i predstavnicima mladih

 

Konkretni dogovori koji su postignuti:

 1. Slijedeća konferencija za mlade, održati će se u ožujku 2016. u Poreču, u organizaciji Savjeta mladih Istarske županije i Savjeta mladih Grada Poreča. Zaklada će pomoći u pronalaženju sredstava za organizaciju konferencije (Erasmus+ rok 1.10. sastanci sa mladima i donositeljima odluka)
 2. Savjet mladih Istarske županije objediniti će na jednom mjestu sve podatke i informacije o svim Savjetima mladih u Istri
 3. Savjeti mladih će u dogovoru sa udrugama mladih na svojem području i općinom ili gradom poticati izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade
 4. Zaklada i Savjet mladih Istarske županije će pokrenuti izradu Regionalnog programa djelovanja za mlade uz obavezno sudjelovanje Istarske županije kao nositelja Regionalnog programa
 5. Zaklada će zajedno sa svim Savjetima mladih u Istri raditi na velikom projektu aktivizma mladih i uključivanja mladih u svojim zajednicama, projekt će prijaviti na dostupne natječaje Erasmus+, Europa za građane ili ESF
 6. Članovi Savjeta mladih prijaviti će se na Ljetnu akademiju za članove Savjeta mladih koju organizira udruga Alfa Albona, u jednom od 4 turnusa ili na jednodnevnu obuku za članove Savjeta mladih koju provodi Udruga gradova
 7. Udrugama mladih predlaže se osmišljavanje projekata kojima će se provoditi aktivnosti a koje su navedene u daljnjem tekstu, pogotovo one aktivnosti za koje nisu potrebna velika financijska sredstva

Neki od prijedloga koje su sudionici zapisali na zid ideja, a kojima predlažu kako riješiti postojeće probleme ili samo navode probleme koji ih tište:

 • Povećati broj stipendija
 • Davanje poticaja nadarenim, znatiželjnim i inovativnim učenicima / studentima
 • Objediniti sve informacije o stipendijama na jednom mjestu kako bi se mladi lakše mogli snaći i kako bi pravovremeno dobili sve potrebe informacije
 • Objediniti sve informacije o srednjim školama i fakultetima, odnosno o upisima, mogućnostima i sl.
 • Osmišljavati i provoditi više aktivnosti u osnovnim i srednjim školama kako bi se od malih nogu poticalo djecu i mlade na proaktivnost u svojoj zajednici
 • Educirati mlade o razlici između volontiranja, internshipa i dobrovoljnog rada
 • Organizirati edukaciju, tribinu koja će okupiti poslodavce sa područja pojedinog grada ili općine i informirati ih o potrebi zapošljavanja mladih i prikupiti informacije koliko ih je voljno primiti volontere/ praktikante i te iste kasnije zaposliti da bi se unaprijed znala raspoloživost firmi / poslova
 • Umrežiti organizacije istih interesa koje će donijeti veću vidljivost i prepoznatljivost i nadam se privući više mladih
 • HZZ u Puli navodno ima u planu otvoriti tzv. CISOK (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri) a ne otvara se zbog nenalaženja odgovarajućeg prostora
 • Sajam poslova za mlade (uzajamno predstavljanje poduzeća i mladih, mogućnosti za stručna osposobljavanja i kraćih internshipa)
 • Problematika mladih sa srednjom stručnom spremom
 • Manjak infrastrukture koju mogu koristiti neprofesionalni sportaši, odnosno rekreativci, neformalne skupine, premala ulaganja u sportsku infrastrukturu
 • Poticati više školski i studentski sport
 • Napraviti mrežu sportskih udruga i(ili) klubova, institucija u svrhu poboljšanja komunikacije , odaziva na događanja te lakšem organiziranju događanja
 • Organizirati više sportskih događanja za mlade, na kojima će se okupiti mladi iz raznih općina i gradova u Istri
 • Osnivanje Sportskih centara sa raznim sportovima na jednom mjestu (bazen, nogomet i sl.)
 • Sportski kampovi koji bi okupljali mlade
 • Mladi odustaju od bavljenja sportom već u osnovnoj školi, jer se forsira profesionalni sport
 • Nedostatak alternativnih sportova
 • Provođenje više akcija tipa „Sportom protiv alkohola i droge“
 • Provoditi edukacije mladih po osnovnim i srednjim školama o važnosti bavljenja sportom i zdravog načina života
 • Nedostatak sredstava za kulturne projekte mladih
 • Loša informiranost javnosti za kulturna događanja
 • Veća vidljivost relevantnih udruga u Istarskoj županiji te poticanje na veću i bolju suradnju istih
 • Omogućiti besplatni prijevoz i(ili) parking za mlade kada su neka događanja
 • Pasivnost, nepovjerenje, nerazumijevanju strukture
 • Multimedijalni centar koji obuhvaća razne stilove, mjesta za izlaske sa različitim žanrova glazbe na istom mjestu
 • stavljanje u funkciju postojećih objekata za mini klubove, slušaonice i sl.
 • Pružiti mogućnost izlazaka za sve mlade, gdje izaći?
 • Razmjena programa između klubova mladih i udruga mladih.
Povratak na prethodnu stranicu