1. Novosti iz civilnog društva
  2. JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2023. do 2026.

JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2023. do 2026.

JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2023. do 2026.

Na mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade RH objavljen je Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2023. do 2026. godini.

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 14/21 ), prema postupku provedenom sukladno člancima 23. i 24. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja: demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja; djelovanja mladih; djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata; kulture; skrbi o djeci; skrbi o osobama s invaliditetom; socijalne skrbi; sporta ; turizma; tehničke kulture; zaštite i promicanja ljudskih prava; zaštite okoliša i održivog razvoja; zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja; zaštite potrošača.

Udruge i druge organizacije civilnog društva predlažu kandidate isključivo iz područja u kojem djeluju (područje djelovanja u kojem udruga ističe kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mora biti navedeno u statutu udruge). Kandidate može isticati samo udruga koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, ima usklađen statut sa Zakonom o udrugama, čije su osobe ovlaštene za zastupanje u mandatu i koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija. Svaka organizacija civilnog društva, udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta.

Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 17. travnja 2023. godine.

Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''
Opatička 4
10000 Zagreb

Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: savjet@udruge.vlada.hr.

Više informacija o pozivu, kriterijima i sva dokumentacija dostupne su na mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade RH.

Povratak na prethodnu stranicu