1. Novosti iz civilnog društva
  2. Obveza uključivanja pravnih osoba u eKomunikaciju do 1. rujna 2020.

Obveza uključivanja pravnih osoba u eKomunikaciju do 1. rujna 2020.

U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu 'eKomunikacija', koja obveznicima e-komunikacije omogućava elektroničku komunikaciju sa trgovačkim i općinskim sudovima. Nastavno, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - NN 70/19, koji je na snazi od 01.09.2019. godine, propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu tog zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Dakle, sve pravne osobe (uključujući i udruge) su dužne postupiti na opisani način do 01.09.2020. godine, tim više što iz čl. 118. st. 2. navedenog zakona proizlazi da će se obvezna elektronička komunikacija sudova i pravnih osoba primjenjivati i na sve postupke u tijeku (kada ministar nadležan za poslove pravosuđa donese odluku o ispunjavanju uvjeta za elektroničku komunikaciju).

Za uključenje u eKomunikaciju potrebno je na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@pravosudje.hr dostaviti podatke:
-  OIB pravne osobe
-  naziv pravne osobe
- adresa elektroničke pošte (e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
- ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju  eKomunikacija dati ovlasti drugim osobama).

Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu eKomunikacija su slijedeće:
 
1. Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više
Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.
 
2. Potpisni certifikat
Potpisni certifikat koristi se za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.
Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:

  • Financijska agencija (FINA)

  • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)

  • MUP, posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju određeni rok valjanosti.
Napominjemo kako je od FINA-e i/ili AKD-a moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.
 
3. Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa).

Usluga 'e-Komunikacija' dostupna je na web adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sasudom/. Više informacija na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Za probleme u korištenju elektroničke usluge 'e-Komunikacija', možete se obratiti na telefon 01/3714 077 ili e-mail: helpdesk@pravosudje.hr.

Povratak na prethodnu stranicu