1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu

Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga. 

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

PI. PREVENCIJA OVISNOSTI
- PI.A Projekti prevencije ovisnosti
- PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja
- PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Sredstva za financiranje projekata osigurana su ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna po jednom projektu u prioritetnim područjima PI.A; PIB; i PII.
Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u prioritetnom području PI.C je 100.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.

Udruge imaju pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta u jednom od prioritetnih područja. Ista udruga na ovaj natječaj može prijaviti maksimalno 3 projekta. 

Rok za prijavu je 20. travanj 2017. godine.

Projektna prijava sa svom propisanom dokumentacijom dostavlja se onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti. Ako se projekt provodi u više različitih županija ili na području cijele Republike Hrvatske prijavu je potrebno dostaviti onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje prema sjedištu prijavitelja.

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, ured@uredzadroge.hr i to najkasnije do 3. travnja 2017. godine. Ured i Ministarstva nemaju obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku.

Postavljana pitanja i odgovori dostupni su u djelu "Ostali dokumenti" te će se ažurirati na dnevnoj bazi.

Dana 28.03.207. godine objavljena je izmjena natječajne dokumentacije - Uputa za prijavitelje na stranici 25. u točci 3.4. Gdje i kako poslati prijavu?, iza rečenice „ Ako se projekt provodi u više različitih županija ili na području cijele Republike Hrvatske prijavu je potrebno dostaviti onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje prema sjedištu prijavitelja.“, dodaje se rečenica „U svrhu sprječavanja sukoba interesa, udruge koje su osnivači regionalnih zaklada svoje prijave trebaju izravno dostaviti Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, Sv. Preobraženja 4/II, 10 000 Zagreb“.
Dokument je dostupan u djelu "Natječaji i upute".

Povratak na prethodnu stranicu