1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj Grada Poreča-Parenzo za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u 2022. godini

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima razvoja civilnog društva, kulture i socijalne skrbi, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Natječaj je otvoren od 24.01.2022. do 24.02.2022. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 990.700,00 kuna.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dio natječajne procedure Grad Poreč–Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile iz Pule pa će tako Zaklada Istra - Fondazione Istria u okviru ovog natječaja obavljati poslove definirane u točci 1.4. Uputa za prijavitelje.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52 100 Pula s napomenom „Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva Grada Poreča za 2022. godinu – NE OTVARAJ” ili skenirano putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva Grada Poreča za 2022. godinu“.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 14.02.2022. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu