1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj Grada Poreča za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Natječaj je otvoren od 19.12.2019. do 18.01.2020. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 849.500,00 kuna.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dio natječajne procedure Grad Poreč – Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva pa će tako Zaklada u okviru ovog natječaja obavljati poslove definirane u točci 1.4. Uputa za prijavitelje.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Riva 8.
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 11.01.2020.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu