1. Međusektorska suradnja

Decentralizirani model dodjele financijskih podrški

Od 2007. godine Zaklada je dio Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva odnosno građanskog aktivizma na lokalnoj razini koji je pokrenula Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uspostavom  partnerstva sa 4 regionalne zaklade (u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Puli). Decentralizirani model omogućuje lokalnim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama financiranje njihovih građanskih akcija na njima najbližoj regionalnoj razini.

U okviru Decentraliziranog modela Zaklada je do 2013. godine raspisivala natječaje za dodjelu financijskih podrški građanskim inicijativama “Naš doprinos zajednici” te za financiranje projekata “Društveni kapital zajednice” u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Natječaj "Društveni kapital zajednice" namijenjen sufinanciranju projekata za razvoj društvenog kapitala zajednice, koji se od 2014. godine više ne raspisuje jer će biti programiran u sličnom obliku kroz Europski socijalni fond (ESF).

Od 2014. godine, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 1.08.2013. godine i provedenom Pozivnom natječaju za uspostavu partnerstva u provođenju proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, uspostavljen je prošireni Decentralizirani model kojim je proširen djelokrug aktivnosti i poslova partnerskih regionalnih zaklada kroz preuzimanje provedbe dijelova natječajnog postupka za natječaje pojedinih tijela državne uprave - davatelja financijskih podrški organizacijama civilnoga društva. Vladin Ured za udruge uspostavio je nove modele i mehanizme koordinacije među strukturama koje pružaju potporu ujednačenom regionalnom razvoju civilnog društva u cilju kvalitetnije podrške regionalnom razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, ravnomjernije zastupljenosti svih županija u financiranim programima i  boljeg uvažavanja regionalnih i lokalnih potreba. Regionalne Zaklade su zbog bolje upoznatosti s problematikom na regionalnoj i lokalnoj razini te zbog svog dosadašnjeg iskustva u provedbi Decentraliziranog modela važna karika u ostvarenju navedenih ciljeva. Vezano uz provedbu Proširenog Decentraliziranog modela, Zaklada je ‘izgubila’ Ličko-senjsku županiju, ali je dobila tri nove županije čime svoje djelovanje proširuje na područje 5 županija: Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije. Osim navedenoga, Zaklada dvaput godišnje raspisuje natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici” te preuzima provođenje pojedinih natječajnih postupaka za ministarstva uključena u Sporazum.

Sredstva za financijske podrške projektima u okviru natječaja "Društveni kapital zajednice" te građanskim akcijama u okviru natječaja za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" osigurava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Natječajna procedura
U provedbi svih gore navedenih natječaja, Zaklada postupa po unaprijed utvrđenoj proceduri sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Nakon zaprimanja projektnih prijava, Komisija za tehničku procjenu prijava provodi prvi krug selekcije istih pri čemu se samo prijave koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja upućuju u kvalitativnu procjenu Odboru za procjenu kvalitete prijava. Odbor za procjenu procjenjuje projekte temeljem kriterija, javno objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije. Konačnu odluku o financiranju projekata donosi Zakladna uprava. S dobitnicima financijskih potpora potpisuju se ugovori, a do kraja provedbe projekata pruža se stručna i informacijska pomoć, provodi se evaluacija završnih programskih i financijskih izvještaja te terenske evaluacije radi osiguranja provedbe prijavljenih aktivnosti i namjenskog trošenja dodijeljenih financijskih sredstava.
Za natječaje pojedinih ministarstava Zaklada provodi samo dio natječajne procedure. Provode se poslovi vezani uz zaprimanje programskih ili projektnih prijedloga, provjerava se da li je svaka pojedina prijava ispunila formalne uvjete natječaja, traže se nadopune natječajne dokumentacije i rješavaju se eventualni prigovori. Proces ugovaranja i svake daljnje komunikacije sa organizacijama dobitnicima financijskih potpora preuzima nadležno ministarstvo. Zaklada ima obavezu odraditi terensku evaluaciju svake pojedine organizacije sa kojom je sklopljen Ugovor, barem jednom, do kraja provedbe projekta. 

Partneri u provedbi proširenog Decentraliziranog modela su:


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
, Zagreb
www.zaklada.civilnodrustvo.hr

 

Zaklada "Kajo Dadić", Split
http://www.zaklada-dadic.hr/
županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska

 

"Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice, Osijek
http://www.zaklada-slagalica.hr
županije: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska

 

Regionalna zaklada za lokalni razvoj "ZAMAH", Zagreb
http://www.zamah.hr/
županije: Grad Zagreb i Zagrebačka, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska

 

Brošura natječaja "Naš doprinos zajednici" (PDF)

 

 

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je partner Nacionalne zaklade u provedbi
Decentraliziranog modela fnanciranja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Povratak na prethodnu stranicu