Zakoni

Dvojezični Zakon o udrugama (PDF)
Dvojezični Zakon o zadrugama (PDF)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15)

Zakon o zakladama  (NN 106/18, 98/19)
Pravilnik o upisu u Zakladni upisnik (NN 6/96)
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama (NN 98/2019)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03)
Model odredaba za zakone koji se odnose na organizacije za opću dobrobit (PDF)
Zakon o volonterstvu (NN 58/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 22/13)
Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (PDF)

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa akata (NN 140/09)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)