1. Novosti iz civilnog društva
  2. Brušura “Sve što trebate znati o Istanbulskoj konvenciji”

Brušura “Sve što trebate znati o Istanbulskoj konvenciji”

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija kao Istanbulska konvencija, prvi je pravno obvezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija pruža nov i detaljan međunarodnopravni okvir za djelotvornije iskorijenjivanje obiteljskoga nasilja i nasilja nad ženama, u njenoj izradi sudjelovali su međunarodni stručnjaci, kao i stručnjaci iz Hrvatske, prihvaćena je u Istanbulu 2011.

Prema Konvenciji, nasilje u obitelji označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju u obitelji, kućanstvu, između bivših ili sadašnjih bračnih drugova ili partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio prebivalište sa žrtvom. Nasilje nad ženama spada u rodno utemeljeno nasilje. U Konvenciji se riječ rod temelji na dva spola, muškom i ženskom, koji su biološka kategorija, dok je rod definiran kao “društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnim za žene i muškarce”. Tako oblikovane rodne uloge mogu postati i često postaju opravdanje ili poticaj za nasilje nad ženama.

U proteklih pet godina 91 žena je ubijena u Hrvatskoj, što čini čak 47% svih ubojstava. U 70% tih ubojstava počinitelji su ženama bliske osobe, a u više od polovice slučajeva (54%) njihovi intimni partneri. Nažalost, taj visok broj ubojstava žena ne pokazuje tendenciju smanjivanja. Izmjenama Kaznenoga zakona u 2015. ponovno je uvedeno kazneno djelo nasilja u obitelji, koje obuhvaća teže oblike nasilništva u obiteljskome okruženju . Samo u prvih sedam mjeseci primjene izmijenjenog Kaznenog zakona, evidentirano je 145 kaznenih djela nasilja u obitelji. U 2016. zabilježeno je 330 kaznenih djela (od čega 279 nad ženama), a u 2017. čak 552 kaznena djela (od čega 464 nad ženama), što pokazuje značajan porast kaznenih djela nasilja nad ženama. Konvencija poziva na ozbiljno sankcioniranje takvih djela, što znači i njihovo kategoriziranje unutar Kaznenoga zakona. Države koje ratificiraju Konvenciju obvezuju se, između ostaloga, poduzeti konkretne mjere kako bi ojačale: prevenciju od nasilja u obitelji i prema ženama, prevenciju i zaštitu žrtve, progon počinitelja.

Brošuru Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji možete preuzeti OVDJE.
Više informacija možete pronaći na web stranici Vlade Republike Hrvatske - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  

   

Povratak na prethodnu stranicu